Próféta Galéria

3+1 című kiállítás

BÓBICS DIÁNA, HORVÁTH ANNA, MAKRAI ADÉL és SAS MIKLÓS alkotásai láthatók a 3+1 című kiállításunkon.

3+1 kiállítás

Három nő- és egy férfialkotó története egy térben:

   Ha visszamegyünk az időben, egészen a GORGÓK-ig, GRAIÁK-ig,

PERSZEUSZIG, DEUKALION-ig, érdekes, de talán nem egészen tökéletes

párhuzamokat észlelhetünk kiállítóinkkal. Gondoljunk csak a kígyóhajú,

borzalmas tekintetű szörnyekre, PHORKÜSZ három leányára, a GORGÓKRA,

hiszen aki rájuk tekintett, nyomban kővé vált. Három nővérüknek, a

születésüktől öreg GRAIÁK-nak tényleg mindjárt szembetűnt a fogyatékossága:

egyetlen közös szemük és egy foguk volt, amit felváltva használtak, egyszer az

egyik, másszor a másik. Persze PERSZEUSZ, ZEUSZ és DANAÉ fia, a

kalandos életű hős megtalálta és elvette ezt a szemet és fogat tőlük, és csak

akkor adta vissza, mikor a GRAIÁK megmutatták neki az utat a nimfákhoz,

akikhez azért akart eljutni, mert ők őrizték a repülő szárnyas sarukat, a

kifogyhatatlan tarisznyát és a láthatatlanná tévő sisakot. PERSZEUSZ ezek

segítségével jutott el az ÓKEANOSZ mellé, a Föld szélén lakozó GORKÓK-

hoz. Fejüket kígyópikkelyek borították, nagy fogaik voltak, mint a disznóagyar,

kezük rézből és szárnyuk aranyból volt, s aki csak rájuk nézett menten kővé vált.

PERSZEUSZ ravaszul hátat fordított a három GORGÓNAK, és csak a

rézpajzsában visszatükröződő képmásukat nézte, így sikerült lefejeznie

egyiküket. A GIGÁSZOKKAL vívott küzdelmében még maga PALLASZ

ATHÉNÉ is hatékonyan vetette be fegyverként a GORGÓ-fejjel ékesített

pajzsát, ahol a kígyólábú óriások rémülten érezték, ahogy a kőkeménység kúszik

végig tagjaikon, és anélkül, hogy sebet kaptak volna, merevekké és

tehetetlenekké váltak, mint a márvány. A FÖLD az olümposzi istenek ellen

lázadó GIGÁSZOK kiömlő véréből sarjasztotta aztán az első embereket. Ez a

fajta is istentelen és erőszakos volt, akárcsak a GIGÁSZOK, meglátszott rajtuk,

hogy vérükből gyökereztek. Bűneiket látva ZEUSZ szörnyű haragjában – hogy

elpusztítsa őket – özönvízzel árasztotta el a Földet. Már a hegycsúcsokat

verdesték a tenger féktelen habjai, magukkal ragadva az emberek legnagyobb

részét. Csak a PARNASSZOSZ kettős orma emelkedett szabadon a felhők fölé,

másutt már mindent a végtelen víz borított. Ezen a hegyen akadt fenn

DEUKALION, PROMÉTHEUSZ fia, akinél nem volt jobb, igazságszeretőbb és

istenfélőbb emberi lény. ZEUSZ meglátta, hogy már az egész földkerekséget

lucskos mocsarak öntötték el, és látta, hogy annyi közül csak egyetlenegy férfi

maradt életben, aki bűntelen és istenfélő. Ezért aztán szétszórta a felhőket, a

széllel elhordatta az esőt, megmutatta az Égnek a Földet és a Földnek a tiszta

Eget. Így aztán a HÁROM ISTENNŐ és a teremtő FÉRFI utódaikkal

benépesítették a Földet.

A történetet aktualizálva itt áll a három istennő képmásaként a három művésznő,

Bóbics Diána, Horváth Anna és Makrai Adél az összesen hat szemével, és az

egy szál férfiművész, Sas Miklós a teremtőképességével.

Azonban ami közös mind a négy művészben az, hogy a Pécsi Tudomány

Egyetem művészeti karának festő szakára jártak.

Bóbics Diána Münchenben is tanult ösztöndíjasként. Jelenleg Pécsett végzi

doktori tanulmányait. Műveiben a tudomány és a művészet szintetizálásával

kísérletezik. Az ember sérüléseinek organikus visszatükröződései jelennek meg

alkotásaiban, melyeket különböző, valós térszerkezetekbe ágyaz. Ezek együttes

szerepeltetése egy belső, pszichés tér hangulatát tükrözik, különböző

sejtvariációk sokszínű kapcsolódásával. Műveiben szeret többféle anyagot

megjeleníteni, és az anyag finomsága fontos számára, ezért plexit és fóliát is

gyakran használ, mert így szerinte a száraz témák finomabban jelennek meg,

egyfajta ellenpontként. A művész saját élete és a környezete folyamatosan

hatással van rá. Ugyanakkor számára a tudatos gyűjtés, kutatás eredménye is

egy-egy munka, sokszor ilyenkor merít ötletet. A technikák változása abból

adódik, hogy nincs műterme, így amit csak lehet, próbál otthon, tiszta

körülmények között megalkotni. Mutáció című sorozatában a legegyszerűbb

rajzi elemet, a vonal térábrázolási lehetőségeit használja fel. A vonal nem, mint

formát határoló körvonal jelenik meg, hanem egy sajátos szabályok szerint

felépülő struktúrát ad. Az így keletkező motívum hol sűrűbb, hol ritkább, hol

párhuzamos, hol egymást metsző szövetszerű anyagának építőelemeként. A

sorozat egyes darabjain ugyan hasonló „képletek” szerint felépülő struktúrák

jelennek meg, de fellelhetőek eltérések is melyek az egész kompozícióra

kihatnak. Ezek a szerkezeteken belül bekövetkező „génmódosulások”

eredményezik a képi „mutációkat”.

Horváth Anna doktori tanulmányait Tolvaly Ernő tanítványaként folytatta. „A

megfigyelés módjában-technikájában lépett alapvetően más minőség útjára.

Kiszakadva a mindennapok történéseiből, a maga által kiválogatott elemekből

hoz létre egy narratív játékteret. A média különböző szegmenseiből származó

képfragmentumok egyúttal az alkotó belső világát is megjelenítik számunkra; a

művész olyan jelentéshálót sző ezekből az idealizált mikrotörténetekből, melyek

egyúttal saját érzelmi életéről, belső vívódásairól, vágyairól is árulkodnak.

A belső világ feltárásában olyan kontemplatív hagyományhoz nyúlt vissza, mely

a látás szubjektív folyamatait az absztrakció különféle formáin keresztül tárja

fel. Ez a hagyományos festészeti eljárásmód vált a művész önreprezentációs

eszközévé a valóságot vizslató olvasásmódjában.”

A művész ars poeticaja: Munkáim a „másodlagos realizmus” kategóriájába

sorolhatóak. Magazinokban és filmekben látott képeket használok fel a

munka során ihlető forrásként és technikai segédeszközként. A narratív,

figurális képek témáival nincs empatikus kapcsolatom, és a téma

képviselete sem célom. Az emberek közötti lélektani kapcsolatok

foglalkoztatnak, és az ember és a természet közötti titokzatos kapcsolat.

Próbálok kifejezni hangulatokat és az érzelmeket. Munkáim visszatérést

jelentenek a hagyományos festészeti témákhoz és műfajokhoz, miközben

érződik a modern képalkotó eszközök és médiumok hatása.

Makrai Adél műveit az egyetemi évek alatt, volt mestere Tolvaly Ernő Cezanne

„félbehagyott” műveivel hozta párhuzamba, a 'befejezett és befejezetlen'

dilemmáját továbbgondolva. A mostani képei  már nem ezt a gondolatmentet

tükrözik, de motívumai elindítanak egy ívet, amelyek a 'a kevesebb néha több'

mottót követik, félig megjelenített alakok formájában, részletekkel való

kiemeléssekkel. Figurális festészetével sokszor filozofál. A mediális technikák,

mint a fotó, a technikai kép, a film, a számítógépes grafika, mind befolyásolják a

képalkotásban. A  'Nézőpont kérdése'  sorozatban a szemüveglencsék többféle

impulzust közvetítenek: egyrészt tekinthetjük, mint „kép a képben”, másrészt

tükörképként, ami ráadásul torzított képet ad a felismerhető figurával és annak

környezetével, majd lefelé haladva az egyes lencsékben szétcsúszik,

absztrahálódik a látvány. De a lencsékben megjelenő különböző képekkel az

emberi sokféleséget is érti a művész, miként ugyanazt látjuk, mégis

mindannyian másképpen érzékeljük az adott látványt, hasonlóan, mint ahogy

saját magunkból is egy van, mégis mindenki másnak lát és ítél meg minket. 

Különböző  transzparens rétegek összekapcsolásának játéka adja a Bennem

című sorozat látványát. Tulajdonképpen lenyomatai önmagának, érzéseinek, és a

művészethez való viszonyához.  Önmagát vizsgálja, nőként, családanyaként,

vívódva a családdal szemben fennálló kötelességtudat és a művészi alkotáshoz

nélkülözhetetlen szabadságvágy között. A művész azt gondolja, hogy a

nőművészet és a gender témaköre megkerülhetetlen egy nő életében, aki egyszer

anyává válik.

Sas Miklós Lantos Ferenc tanítványaként végezete művészeti tanulmányait.

Képzőművészeti pályája mellett a Burzsoá Nyugdíjasok zenekar egyik

frontembereként zenész és előadó művészként is funkcionált.

Az itt kiállított művei a figurális jelent megelőző geometrikus korszakából

származnak, a kétezres évekből. Közös jellemzőjük, a természet szolgai

leképezése helyett, a természettel szinkronban létrehozott kompozíciók. A világ

szerkezeti alapelveit alapul véve,  azok kombinációira épített

problémafelvetések, sokszor túlzsúfolt, játékos, fél improvizatív állomások a

vizuális, és azon túlmutató, megismerés szerpentinjén haladva. Aranymetszés,

ellentét, párhuzam, fokozás,  különféle szimmetriák társítása, egymásra hatása,

leleményes összekapcsolása, jellemzik e műveket. A felületek kitöltése

(színezése), a formák elhelyezése mind- mind a szerkezet felismerését, és

megértését elősegítő eszközök csupán, teret engedve az asszociációnak, hogy a

körülöttünk lévő természeti, társadalmi, végső soron emberi szerveződések is

hasonló mechanizmusok mentén működhetnek.

Zárszóként pedig Szentkuthy Miklós gondolatait idézem:

„Van-e emberibb ösztön a művészkedésnél? Mi is a művészkedés? Törekvés

valami másra, valami többre, mint ami éppen véletlenül vagyunk, érezve, hogy

örökké hiányzik valami. Pedig ezer lehetőség csírái csiklandozzák belsőnket: a

nagy akármi, egy állat is, egy virág is, egy Isten is, és egy félisten is. Nevetséges

hiba, hogy mégiscsak egy emberként, egy arccal kell élnünk, mikor sokkal több

vagyunk, ezer változat. Ma ez a millió változat csak csökevényes ösztönök,

ingerlő lehetőségek alakjában van meg bennünk, és a művészkedés nem más,

mint nyomorúságos pótlása az elveszett ezerféle életnek. A művész tehát így

visszamerül az őstermészet legarchaikusabb termékenységi állapotába – aki

pedig az őstermészetbe merül vissza, az istenekhez tér vissza...”

(3+1 című kiállítás megnyitó szövege: Pásti Katalin - Koszits Attila / Budapest,

2015. április 16.)

Facebook Google+ Twitter
vissza